Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

História

História obce

Obec založili v 12. storočí hraničiari. Spomína sa rok 1283, keď ju kráľ daroval zemanom, bývalým hájnikom kráľovských lesov. Obec je písomne doložená z roku 1283. V roku 1300 obec patrila panstvu Šebeš Šebastová a miestnym zemanom.

V roku 1427 tu hospodárilo okolo 35 poddanských domácností.V roku 1600 bolo v sídlisku 18 poddanských domov a kúrie miestnych zemanov. V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 4 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 30 domov a 152 obyvateľov, v roku 1900 bolo 250, v roku 1970 bolo 555 obyvateľov..

Rozdelenie potočnej radovej zástavby obce na Nižný a Vyšný Ašgút sa ujalo v roku 1828 a trvalo do 20. storočia.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a tkali konopné plátno. V rokoch 1880–1890 sa mnohí vysťahovali. Aj po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, niektorí prácou v lesoch. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch Košíc a Prešova. Ešte začiatkom 20. storočia tu boli stupy na lámanie konopnej byle.

V polovici 20. storočia vyrábal J.Hirkala figurálne dlabané úle, zvané dlabáky.

Obec bola súčasťou Šarišskej župy.

V Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Slovenskej republiky nie sú evidované žiadne archeologické lokality na riešenom území obce Podhorany. Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít určil územie historického jadra obce za územie s predpokladanými archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku. Nie je možné však vylúčiť predpoklad výskytu neznámych archeologických objektov a nálezov aj mimo známych archeologických lokalít a preto je potrebné pri stavebnej činnosti na území obce oznámiť takýto nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, ktorý zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

Na území obce Podhorany v Ústrednom zozname pamiatkového fondu nie je evidovaná žiadna nehnuteľná kultúrna pamiatka. Aj napriek tomu pozornosť pamiatkovej ochrany si zaslúži stavba kúrie z 19. storočia a voľne stojace kríže na území obce, ktoré sú vždy pamätníkmi miestnych udalosti v histórii obce a aj keď nie sú zapísané v zozname pamiatkového fondu kultúrnych pamiatok sú súčasťou kultúrneho dedičstva obce a ako takým je im potrebné venovať primeranú ochranu a zveľaďovanie.

Historické názvy obce

 • 1773 Asgutth, Asguth, Hasgut,
 • 1786 Aschgut, Hassgut,
 • 1808 Alsó-Asguth et Felső-Asguth, Hássgút,
 • 1882 Alsóasgut és Felsőasgut,
 • 1898–1902 Alsóásgút és Felsőásgút,
 • 1907–1913 Ásgút,
 • 1920 Hažgút,
 • 1927–1948 Hažgut,
 • 1948– Podhorany

 

 • Nižný Hažgut: 1863–1873 Alsóásgúth,
 • 1873 Alsóasgút,
 • 1877 Alsóasgut,
 • 1888 Alsóásgut,
 • 1892–1895 Alsóásgút
 • Vyšný Hažgut: 1863–1873 Felsőasguth,
 • 1877-1888 Felsőasgut,
 • 1892–1895 Felsőásgút

Erb našej obce

Dokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCEDokument - ERB NAŠEJ OBCE

Celý dokument na stiahnutie: erb_Podhorany_2MPx.rar (1.97 MB)

HROBKY RODÍN BOTHOVCOV A KÖRTVÉLYESSYOVCOV

Na našom cintoríne sa zachovali hrobky rodín Bothovcov a Körtvélyessyovcov

hrobka01

hrobka02

Obec

Voľby

vlajka

Aplikácia Odvoz odpadu

Odvoz odpadu

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

DHZ Podhorany

DHZ Podhorany

MAS Šafrán

MAS Šafrán

Vývoz odpadu

Zvoz Odpadu

GDPR

GDPR

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu