Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

Voľba hlavného kontrolóra obce Podhorany

Voľba hlavného kontrolóra obce Podhorany 1

Výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra obce ....

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo obce Podhorany

podľa § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorany

na deň 23.08.2022,

ktorá sa uskutoční v priestoroch Základnej školy v Podhoranoch

Podmienky účasti kandidátov na voľbe na funkciu hlavného kontrolóra:

Termín a miesto podania prihlášky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Podhorany musí odovzdať písomnú prihlášku najneskôr do 12.08.2022 do 15.00 hod. na adresu: Obecný úrad Podhorany, Podhorany 106, 082  12 Podhorany(t. j. najneskôr 10 dní pred dňom konania voľby) v zalepenej obálke s označením „Voľba kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.

Kvalifikačné predpoklady:

Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:

  • v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický a e-mailový kontakt
  • súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • životopis uchádzača,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Obecné zastupiteľstvo obce Podhorany určilo rozsah výkonu funkcie vo výške 0,08% úväzku t. j. 8 hodín mesačne. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov a začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce (predpokladaný dátum nástupu: 01.09.2022).

Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce v súlade s uznesením 19-2022/OZ Obecného zastupiteľstva obce Podhorany, prijatým dňa 30.06.2022, bude voľba hlavného kontrolóra prebiehať nasledujúcim spôsobom:

  • spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce: tajné hlasovanie
  • dĺžka diskusného príspevku pre jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra pred hlasovaním v trvaní najviac 5 minút. Jednotlivý kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska
  • uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra obce, ktorého prihláška nebude obsahovať požadované náležitosti a všetky prílohy, alebo ktorý nesplní všetky požadované podmienky, bude o tejto skutočnosti vopred informovaný

 

Ľubica Potocká 

starostka obce

Dátum vloženia: 11. 7. 2022 21:23
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 8. 2022 11:47
Autor: Správca Webu

Obec

Voľby 2022

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

DHZ Podhorany

DHZ Podhorany

MAS Šafrán

Zvoz odpadu

Zvoz Odpadu

GDPR

GDPR

​ 

Aktuálne informácie od nás priamo vo Vašom telefóne
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu