Obec Podhorany
ObecPodhoranyokres Prešov

Ako správne voliť !

Voľby 2022

Návod na voľby....

Voľby 2022Spojené voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 29. októbra v čase od 7:00 do 20:00 h

Volí sa v jednej volebnej miestnosti – Kultúrny dom v Podhoranoch, Podhorany 106

V Podhoranoch môžu hlasovať iba voliči, ktorí majú trvalý pobyt v našej obci a sú zapísaní v zozname voličov.

Pred hlasovaním

Do volebnej miestnosti si so sebou prineste doklad totožnosti

Od volebnej komisie dostanete štyri hlasovacie lístky

 • s menami kandidátov za poslancov obecného zastupiteľstva - biely
 • s menom kandidáta na starostu - biely
 • s menami kandidátov na poslancov župných zastupiteľstiev – označený  modrou farbou
 • s menami kandidátov na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) – označený  modrou farbou

 

Volič si môže prevziať hlasovacie lístky a obálku len k jedným z volieb a ďalšie si prevziať nemusí.Prevzatie hlasovacích lístkov a obálok potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Hlasovanie

Hlasuje sa v osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov.

Všetci kandidáti budú na jednej strane príslušného volebného lístka.

Hlasuje sa krúžkovaním poradového čísla kandidáta.

 • Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva obce Podhorany môžete zakrúžkovať najviac 7 kandidátov.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce Podhorany môžete zakrúžkovať iba jedného kandidáta.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva PSK môžete v Podhoranoch zakrúžkovať najviac 13 kandidátov (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode bude uvedený na hlasovacom lístku v hornom rohu).
 • Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu PSK môžete zakrúžkovať iba jedného kandidáta.

Dve obálky

Volby_2022-ObalkyV osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič:

 • do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce.
 • do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva PSK a hlasovací lístok pre voľby predsedu PSK.

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Výmena hlasovacieho lístka

Pri pomýlení sa volič požiada okrskovú volebnú komisiu o náhradné volebné lístky.

Chybne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.

Nepoužité a nesprávne upravené volebné lístky je volič povinný vložiť do osobitnej zapečatenej schránky určenej na tento účel. V prípade, že tak nespraví, dopustí sa priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Dve hlasovacie schránky

Volby_2022_hlasovacie_schrankyVo volebnej miestnosti budú dve farebne odlíšené hlasovacie schránky - bielá a modrá.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží:

 • bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí
 • modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Ak obálku vloží do nesprávnej urny, toto hlasovanie je považované za neplatné.

Ak pre zdravotné postihnutie volič nemôže vložiť obálku do hlasovacej schránky sám, môže o to požiadať inú osobu, aby tak urobila za jeho prítomnosti  – nie však člena okrskovej komisie.

Prenosná hlasovacia schránka

Ak volič z vážnych dôvodov (hlavne zdravotných) nemôže prísť do volebnej miestnosti, má právo požiadať obec a v deň volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Špeciálna prenosná volebná schránka

Ak volič musí byť v karanténe súvisiacej s ochorením Covid-19, bude môcť voliť do špeciálnej prenosnej volebnej schránky. O takéto hlasovanie musí požiadať obec do piatku 28.10.2022 do 12.00 hod. na Obecnom úrade. 

Dátum vloženia: 25. 10. 2022 11:43
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 10. 2022 12:03
Autor: Správca Webu

Obec

Voľby 2022

Spoločný stavebný úrad

Spoločný stavebný úrad

DHZ Podhorany

DHZ Podhorany

MAS Šafrán

Zvoz odpadu

Zvoz Odpadu

GDPR

GDPR

​ 

Aktuálne informácie od nás priamo vo Vašom telefóne
Obec Podhorany

Historie obce Podhorany

História šarišskej obce Podhorany siaha až do 12. storočia, kedy ju údajne založili hraničiari. V dokumentoch sa prvýkrát spomína v roku 1283, usadlosť vtedy daroval panovník hájnikom kráľovských lesov. Od svojho vzniku mala dedina mnoho názvov.

Viac tu