Obecné zastupiteľstvo zriadilo ako poradný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce vo veciach správy obce nasledovné komisie:

Komisia kultúry:

členovia:


Komisia verejného záujmu:

členovia:

 

Pri rokovaniach komisií je spravidla prítomná aj starostka obce.